Vårt hållbarhetsarbete

Glasgruppen vill skapa värde för både kunder och samhälle genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara.  Vi engagerar oss med full kraft för att minska vår miljöpåverkan, bidra till ett bättre samhälle, och att utveckla en hållbar arbetskultur. Vi vågar ifrågasätta allt vi gör idag, ändra våra vanor och stå upp för det nytänkande som krävs för att verkligen göra skillnad. Följ oss på vår resa mot en bättre och mer hållbar framtid!
 
 

Nyheter

Här är våra hållbarhetsmål

Vi inom Glasgruppen tar vårt ansvar för att nå regeringens nationella mål om ett fossilfritt Sverige till 2045. Vår offensiva satsning på att reducera vårt klimatavtryck baseras på kartläggning, mätning och minskning av utsläppskällor.

Vi har redan kommit en bra bit på vägen genom att vara fossilfria i vår egen verksamhet. Våra fabriker drivs på grön el, och våra transporter sker med fordon som drivs på el eller biobränslen. Nu arbetar vi med att kartlägga utsläpp från våra inköp. Genom en tydlig kravställning och fördjupad samverkan med våra leverantörer kan viktiga hållbarhetsaspekter påverkas och utvecklas. Vi arbetar också med att minimera och återvinna vårt spillmaterial från fabrikerna, rena och återvinna det vatten som förbrukas vid tillverkning, och effektivisera åtgången av all form av energi.

Utöver detta arbetar vi med att hjälpa våra kunder, och deras kunder, att göra upplysta val genom att föreslå lösningar som minimerar klimatavtrycket och genom att redovisa klimatpåverkan i våra projekt.

Glasgruppen sätter också social hållbarhet högt upp på agendan vilket för oss handlar lika mycket om att bidra till ett bättre samhälle som att vi som jobbar på Glasgruppen ska trivas, må bra och ha förutsättningar att bli våra bästa jag. 

”Vi arbetar offensivt med att reducera vårt klimatavtryck ”

Vår definition av fossilfrihet

Med begreppet fossilfrihet avser vi de utsläpp som sker inom Scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet. Scope 1 avser direkta utsläpp från förbränningsmotorer inom vår egen verksamhet, d.v.s. utsläpp från de fordon vi äger och kör i tjänsten. Scope 2 avser de utsläpp som uppstår p.g.a. att vi förbrukar el eller värmer upp våra lokaler.

Våra tre fabriker drivs på enbart ursprungsmärkt el från vind och vattenkraft. I Stockholm och Örebro sker uppvärmningen med spillvärme från våra egna härdugnar (anläggningen i Örebro har förnyelsebar fjärrvärme som sekundär uppvärmningskälla). Fabriken i Göteborg värms med fjärrvärme som produceras från förbränning av industriavfall (då förnyelsebar fjärrvärme inte finns i detta fjärrvärmenät) och kan innehålla upp till 0,9% fossil råvara i form av plast som förbränns. Dessa utsläpp kompenserar vi för genom att investera i tredjepartsverifierade klimatkompensationsprogram.

Våra fordon körs på el eller biobränslen. Till biobränslen klassar vi bränslen med minst 70% renare utsläpp än motsvarande fossila bränsle. Inom Koncernen använder vi RME100, HVO100 och Fordonsgas. Koncernen äger vissa hybridfordon men dessa bilar körs alltid på el eller biobränslen minst motsvarande de mil som körs i tjänsten. Skulle fossilbränslen tankas i händelse av nödfall kommer vi att klimatkompensera för dessa utsläpp.

”Vi har minimerat utsläppen av koloxid i vår egen tillverkning”

Rätt produkt på rätt ställe

Hållbarhet handlar inte bara om hur produkterna framställs, utan även om vilken nytta de gör på sin slutdestination. För varje högpresterande isolerruta som ersätter en gammal oisolerad fönsterruta så ökar hållbarheten i det svenska fastighetsbeståndet.

Som ett exempel kan vi ta en mindre kontorsfastighet på 200 m2 belägen i mitten av Sverige. Gamla fönsterrutor med kopplade bågar byts där ut mot högpresterande moderna isolerglas vilket ger en energibesparing på över 6.000 kWh per år*.

Räkna sedan med att de nya isolerglasen har en livstid på minst 30 år vilket innebär att de då under sin livstid genererar energibesparingar motsvarande minst 180.000 kWh. Det vill inte säga lite det.

”Högpresterande glastyper i rätt kombination minimerar energiåtgången”

”Vår affärsmodell innebär att vi vidareförädlar våra produkter nära marknaden”

Kunden och världen är vinnare

Vi kan inte ensamma stoppa klimatförändringarna. Däremot drar vi vårt strå till stacken genom att vi, som en av de stora glasförädlarna i Sverige, förser våra kunder med planglas som är tillverkat och transporterat med högsta möjliga hänsyn till miljö och klimat. 

Våra fabriker är fossilfria och våra transporter sker med fordon som drivs på el eller biobränslen. Men det som verkligen placerar oss i framkant när det gäller miljömässig hållbarhet är vår affärsmodell som innebär att vi vidareförädlar våra produkter nära marknaden.

Med tillverkningsanläggningar i Stockholm, Örebro och Göteborg finns vi nära våra kunder och kan därmed erbjuda betydligt lägre klimatpåverkan, kortare ledtider, och flexiblare service än våra konkurrenter. 

Välj närproducerat, välj Glasgruppen!

I en studie genomförd av Sweco konstateras det att svenskproducerade isolerglasprodukter har en mycket lägre klimatpåverkan än utlandsproducerade och importerade, närmre bestämt 8–13 gånger lägre. I Glasgruppen drivs våra fabriker enbart på förnyelsebara energikällor och vi behöver inte transportera våra färdiga produkter alls lika långt som konkurrenterna då vi producerar lokalt, nära marknaden. Gör ditt val och välj klimatsmart, välj Glasgruppen!

Nedan hittar du ett sammandrag av rapporten  ”Klimatpåverkan vid isolerglastillverkning”. Undersökningen bygger på tillverkning av isolerglas T4-16 (Isolerglas med två energibelagda och härdade 4 mm floatglas, och ett ohärdad 4 mm floatglas 16 mm distans med argonfyllning.) samt olika scenarier; närproducerat (Svenskt) beskrivs som scenarier 1–3. Importerat (utländskt) scenarier 4–6.

TRANSPORT AV PLANGLAS TILL ISOLERGLASFABRIK

Eftersom både tillverkning och installation kan ske på olika orter har tre olika transportscenarier tagits fram för produktion i Sverige respektive utlandet. Därmed synliggörs hur påverkan skiljer sig beroende av transportdistanser. Klimatpåverkan från transporter för sträckan A–B är högre för scenarierna 1–3 jämförs med 4–6 eftersom floatglastillverkning inte bedrivs i Sverige. Detta medför marginell påverkan på resultaten.

TILLVERKNING AV ISOLERGLAS

Vid en jämförelse av alla scenarier blir det tydligt att elens ursprung är avgörande för resultatet. I produktionsprocessen av isolerglas åtgår stora mängder el vilket får högt utslag på resultatet i scenarierna 4–6 som beräknats med utländsk elmix som inte har förnyelsebara källor i samma utsträckning som den svenska elmixen.

TRANSPORT FRÅN ISOLERGLASFABRIK TILL KUND/BYGGPLATS

Även klimatpåverkan från transporterna för sträckan B–C är betydligt högre för scenarierna 4–6 då avståndet mellan isolerglastillverkning i utlandet och byggplatser i Sverige har antagits vara längre jämfört med om isolerglastillverkningen sker i Sverige.

SLUTSATSER

  • Undersökta scenarier med svenskproducerat isolerglas ger mellan 8 och 13 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med scenarierna med importerat isolerglas.

  • Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan. I jämförelsen mellan utländsk och svensk genomsnittsel bidrar den utländska elmixen, som till stor del framställs från fossila energikällor, med 30 kg CO2-ekv. och den svenska med 1,2 kg CO2-ekv.

  • Det är en fördel ur klimatsynpunkt att isolerglasen tillverkas nära byggplatsen, då transporten av isolerglas bidrar till ca tre gånger högre klimatpåverkan per km jämfört med transporterna av floatglas.

Läs mer om studien ”Klimatpåverkan vid isolerglastillverkning” utförd av SWECO på uppdrag av Svensk Planglasförening. 
Rapporten finns att läsa här.

Här kan du bläddra i vår Hållbarhetsbroschyr i PDF-format.