Hållbarhet hos Glasgruppen​

Glasgruppen består av tre företag med sammanlagt flera hundra års verksamhet bakom sig. Här finns kunskap och erfarenheter som få andra i branschen kan mäta sig med. För oss räcker det inte att bara leva på traditionerna utan vi tar också bestämda steg mot framtiden och anpassar vår verksamhet till den nya tidens värderingar och krav. Därför hämtar vi kraft från vår gedigna historia och går i bräschen för det nytänkande som krävs för att verkligen göra skillnad i vår roll som Sveriges mest hållbara glasleverantör.

Nyheter

Vi är fossilfria på två av tre fabriker!

Vi är fossilfria på två av tre fabriker!

Nu är den sista pusselbiten på plats för fossilfrihet på vår göteborgsanläggning, RB Glas & Plast AB. En ny eldriven…
Häng med på vår resa mot att bli Sveriges mest hållbara glasleverantör!

Häng med på vår resa mot att bli Sveriges mest hållbara glasleverantör!

Glasgruppen utmanar regeringens mål med ett fossilfritt Sverige 2045 och siktar på en fossilfri verksamhet redan 2022. Vår fabrik utanför…

Här är våra hållbarhetsmål

Glasgruppen ska vara den mest hållbara glasleverantören i Sverige och för att bli det utmanar vi regeringens nationella mål som är ett fossilfritt Sverige till 2045. Vi i Glasgruppen satsar därför på att vara helt fossilfria redan till 2022, vilket innebär en kraftfull men inte omöjlig satsning.

Vår affärsmodell, som bygger på närproducerade glasprodukter, innebär även en stor klimatfördel i sig. Enligt en nyligen genomförd studie* släpper närproducerade glasprodukter ut upp till tretton gånger mindre koldioxid jämfört med motsvarande importerade produkter. Detta är givetvis mycket bra, men inte bra nog för att vi skall vara nöjda. Genom vår offensiva satsning på fossilfrihet räknar vi med att kunna leverera glas med en ännu lägre nivå av utsläpp i framtiden.

Glasgruppen sätter också social hållbarhet högt upp på agendan då våra medarbetare är det viktigaste vi har, och samhället vi verkar i är vår spelplan. Vår långsiktighet i våra verksamheter som sträcker sig tillbaka till 1899 påvisar också en självklar ekonomisk hållbarhet, över århundradena.

”Glasgruppen ska vara fossilfritt år 2022”

Det här gör vi för att nå våra mål

Att vara fossilfri innebär att inga fossila ämnen får användas inom ramen för vår verksamhet. Vi driftar därför våra fabriker enbart på grön el, och våra fordon drivs mestadels på el eller fossilfri diesel vid tjänstekörning. Omställningen av vår lastbilsflotta till fossilfria bränslen pågår för fullt. Vid upphandling ställer vi höga krav på våra leverantörer för att påverka även dem att minimera sitt klimatavtryck.

Utöver detta arbetar vi självklart även med att minimera och återvinna vårt spillmaterial från fabrikerna, rena och återvinna det vatten som förbrukas vid tillverkning, och effektivisera åtgången av all form av energi.

Det gör vi helt enkelt för att vi vill och vet att det är nödvändigt att ta ansvar. Vi vet att det i varje leverantörsled ställs allt högre krav på både socialt ansvar och klimatanpassad verksamhet med minimerade utsläpp som följd.

”Vi minimerar utsläppen av koloxid i vår egen tillverkning”

Rätt produkt på rätt ställe

Hållbarhet handlar inte bara om hur produkterna framställs, utan även om vilken nytta de gör på sin slutdestination. För varje högpresterande isolerruta som ersätter en gammal oisolerad fönsterruta så ökar hållbarheten i det svenska fastighetsbeståndet.

Som ett exempel kan vi ta en mindre kontorsfastighet på 200 m2 belägen i mitten av Sverige. Gamla fönsterrutor med kopplade bågar byts där ut mot högpresterande moderna isolerglas vilket ger en energibesparing på över 6.000 kWh per år*.

Räkna sedan med att de nya isolerglasen har en livstid på minst 30 år vilket innebär att de då under sin livstid genererar energibesparingar motsvarande minst 180.000 kWh. Det vill inte säga lite det.

”Högpresterande glastyper i rätt kombination minimerar energiåtgången”

”Vår affärsmodell innebär att vi vidareförädlar våra produkter nära marknaden”

Kunden och världen är vinnare

Vi kan inte ensamma stoppa klimatförändringarna. Däremot drar vi vårt strå till stacken genom att vi, som en av de stora glasförädlarna i Sverige, förser våra kunder med planglas som är tillverkat och transporterat med högsta möjliga hänsyn till miljö och klimat.

Som kund till Glasgruppen ska du inte bara behöva lita på högsta produktkvalitet och leveranssäkerhet. Du kan också lita på oss som branschens pionjärer när det gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Det som placerar Glasgruppen i framkant är vår affärsmodell som innebär att vi vidareförädlar våra produkter nära marknaden. Med tillverknings­anläggningar i Stockholm, Örebro och Göteborg finns vi nära våra kunder. Därmed kan vi erbjuda lägre klimatpåverkan, kortare ledtider och flexiblare service.

Välj närproducerat, välj Glasgruppen!

I en studie genomförd av Sweco konstateras det att svenskproducerade isolerglasprodukter har en mycket lägre klimatpåverkan än utlandsproducerade och importerade, närmre bestämt 8–13 gånger lägre. I Glasgruppen drivs våra fabriker enbart på förnyelsebara energikällor och vi behöver inte transportera våra färdiga produkter alls lika långt som konkurrenterna då vi producerar lokalt, nära marknaden. Gör ditt val och välj klimatsmart, välj Glasgruppen!

Nedan hittar du ett sammandrag av rapporten  ”Klimatpåverkan vid isolerglastillverkning”. Undersökningen bygger på tillverkning av isolerglas T4-16 (Isolerglas med två energibelagda och härdade 4 mm floatglas, och ett ohärdad 4 mm floatglas 16 mm distans med argonfyllning.) samt olika scenarier; närproducerat (Svenskt) beskrivs som scenarier 1–3. Importerat (utländskt) scenarier 4–6.

TRANSPORT AV PLANGLAS TILL ISOLERGLASFABRIK

Eftersom både tillverkning och installation kan ske på olika orter har tre olika transportscenarier tagits fram för produktion i Sverige respektive utlandet. Därmed synliggörs hur påverkan skiljer sig beroende av transportdistanser. Klimatpåverkan från transporter för sträckan A–B är högre för scenarierna 1–3 jämförs med 4–6 eftersom floatglastillverkning inte bedrivs i Sverige. Detta medför marginell påverkan på resultaten.

TILLVERKNING AV ISOLERGLAS

Vid en jämförelse av alla scenarier blir det tydligt att elens ursprung är avgörande för resultatet. I produktionsprocessen av isolerglas åtgår stora mängder el vilket får högt utslag på resultatet i scenarierna 4–6 som beräknats med utländsk elmix som inte har förnyelsebara källor i samma utsträckning som den svenska elmixen.

TRANSPORT FRÅN ISOLERGLASFABRIK TILL KUND/BYGGPLATS

Även klimatpåverkan från transporterna för sträckan B–C är betydligt högre för scenarierna 4–6 då avståndet mellan isolerglastillverkning i utlandet och byggplatser i Sverige har antagits vara längre jämfört med om isolerglastillverkningen sker i Sverige.

SLUTSATSER

  • Undersökta scenarier med svenskproducerat isolerglas ger mellan 8 och 13 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med scenarierna med importerat isolerglas.

  • Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan. I jämförelsen mellan utländsk och svensk genomsnittsel bidrar den utländska elmixen, som till stor del framställs från fossila energikällor, med 30 kg CO2-ekv. och den svenska med 1,2 kg CO2-ekv.

  • Det är en fördel ur klimatsynpunkt att isolerglasen tillverkas nära byggplatsen, då transporten av isolerglas bidrar till ca tre gånger högre klimatpåverkan per km jämfört med transporterna av floatglas.

Läs mer om studien ”Klimatpåverkan vid isolerglastillverkning” utförd av SWECO på uppdrag av Svensk Planglasförening. 
Rapporten finns att läsa här.

Här kan du bläddra i vår Hållbarhetsbroschyr i PDF-format.